Browsing: Pha-ra-ôn

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Mặc dù Môi-se và A-rôn đã quay trở lại với Pha-ra-ôn và làm một phép lạ, Pha-ra-ôn không nghe, bởi vì lòng ông ta trở nên cứng cỏi. Bởi điều này, tai vạ thứ nhất, nước sông biến thành máu, đã xảy ra.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Giô-sép lên tiếng rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ giải nghĩa những giấc mộng của Pha-ra-ôn. Sau khi Giô-sép bày tỏ sự giải nghĩa của Chúa, ông khuyên Pha-ra-ôn có biện pháp đối phó với các sự việc sắp tới.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Pha-ra-ôn mơ hai giấc mộng kỳ lạ, và ông ra lệnh cho các thuật sĩ và những người thông thái đến để giải nghĩa chúng. Tuy nhiên, chẳng một ai trong số họ thành công. Khi đó quan hầu rượu đã nhớ đến Giô-sép.