Browsing: nước thiên đàng

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

lighthouse_westcott2Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm hôm nay:

Ma-thi-ơ 5:13-20. Dân sự của Đức Chúa Trời phải bày tỏ nhân cách họ như muối của thế gian và ảnh hưởng trên mọi người qua đời sống tỏa ra ánh sáng Tin lành.