Browsing: nâng đỡ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đa-vít so sánh cách mà Đức Chúa Trời đối xử với những người công chính và kẻ ác. Đức Chúa Trời ban phước cho con cháu của người công chính, nhưng không cho phép kẻ ác và con cháu của chúng để lại bất kỳ dấu vết nào trong thế gian này.