Browsing: giải trí

Dưỡng Linh
0

pray2010_0“Phước cho dân tộc nào có Đức Chúa Trời Làm Chủ”

Thi Thiên 33 : 12

Từ ngày 01 đến ngày 7 tháng Một, 2010

Kính gửi  tất cả những cơ đốc nhân đang trăn trở cho quê hương Việt Nam dấu yêu