Browsing: big-hearted

Quốc Tế
0

Hoithanh.com – Chúng ta nên bắt đầu từ đâu khi chúng ta nói về việc chia sẻ đức tin của mình? Chúng ta có thể bắt đầu từ tin tức tốt lành. Gốc rễ của từ ‘truyền giáo’ đó là tin tức tốt lành, vì vậy chúng ta có thể bắt đầu với nội dung là đức tin của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể bắt đầu từ những người có nhu cầu được nghe. Chúng ta nói về  việc cứu những người bị hư mất , đó có lẽ là điểm bắt đầu của chúng ta – hàng nghìn người cần biết về Đấng Christ.