Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Những Người Ngoại Tìm Kiếm Đức Chúa Jêsus

Ngày 19 – Những Người Ngoại Tìm Kiếm Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi nhận được tin những người Hy Lạp muốn gặp Ngài, Đức Chúa Jêsus phán rằng giờ đã đến khi Ngài được tôn vinh. Sau đó Ngài giải thích rằng Ngài phải chết để điều này được thực hiện.

Giăng 12:20-33 

20 Lúc ấy, trong số những người đi lên thờ phượng vào dịp lễ có vài người Hi Lạp. 21 Những người nầy đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jêsus.” 22 Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jêsus. 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. 24 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. 25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người.

27 Bây giờ linh hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói gì đây? ‘Cha ơi, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. 28 Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Cha!’” Lúc ấy có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” 29 Đoàn người đứng tại đó nghe được tiếng ấy thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Một số khác lại bảo: “Ấy là một thiên sứ nói chuyện với Ngài.” 30 Đức Chúa Jêsus nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy vang ra đâu, nhưng vì các ngươi. 31 Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị truất phế. 32 Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” 33 Ngài nói vậy để chỉ cho thấy Ngài sẽ chết cách nào.

Suy ngẫm và hiểu

Những người Hy Lạp đến thờ phượng trong dịp Lễ Vượt Qua, đã đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus coi họ như là những người đại diện tất cả các dân ngoại, những người chẳng bao lâu nữa sẽ đến trước Ngài, và phán rằng đã đến lúc Con Người được tôn vinh. Thời điểm được tôn vinh biểu thị thời điểm Đức Chúa Jêsus chịu chết, và giống như một hạt lúa mì rơi xuống đất, chết và sinh nhiều trái, Đức Chúa Jêsus sẽ sinh trái của sự cứu chuộc qua sự chết của Ngài trên thập tự giá (c.20-26). Cho dù Đức Chúa Jêsus đau buồn bởi con đường thập tự giá, Ngài không tìm cách chạy trốn khỏi con đường đó, bởi vì Ngài biết rằng đó là con đường cứu chuộc cho tất cả mọi người và là con đường vinh quang (c.27-33).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.23-24 Dẫu rằng cả thế giới thuộc về Đức Chúa Jêsus, nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng bây giờ không phải lúc tập hợp dân chúng và đánh đuổi người La Mã, nhưng mà là thời kỳ để Ngài cứu tất cả mọi người qua sự chết của Ngài. Cũng giống như một hạt lúa mì phải chết để sinh trái, không có cách nào khác cho Đức Chúa Jêsus cứu những người thuộc về Ngài mà không phải chết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-28 Việc đi theo Đức Chúa Jêsus có nghĩa là sống giống như Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã vâng lời tới mức chết trên thập tự giá, và Ngài đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua sự vâng lời này. Chúng ta có thể làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời thậm chí còn nhiều hơn qua đời sống của mình như thế nào?

Tham khảo   

12:29 đoàn người …nói rằng đó là tiếng sấm. Các sự kiện có kết quả đời đời đang diễn ra trong lĩnh vực thuộc linh không thấy được, nhưng khi những người chưa tin nhìn thấy hoặc nghe thấy một sự bày tỏ của chúng (thậm chí cả chính tiếng của Đức Chúa Trời phán từ trời), họ diễn giải sai chúng như những hiện tượng tự nhiên, cho thấy sự mù lòa thuộc linh của họ.

12:31 Kẻ cai trị thế gian nầy trong tình trạng hiện tại bị sa ngã, tội lỗi là Sa-tan (so sánh với 14:30; 16:11; 1 Giăng 5:19). Bây giờ, tại thập tự giá, Ma quỷ sẽ bị quăng đi, có nghĩa là, bị đánh bại mang tính quyết định (so sánh với Lu-ca 10:18; Cô-lô-se 2:14-15; Hê-bơ-rơ 2:14-15). Sự đắc thắng của Đức Chúa Jêsus đối với Sa-tan trong sự chết và sự phục sinh của Ngài là cơ sở cho sự đắc thắng cuối cùng của Ngài trong sự hoàn thành (Khải Huyền 20:10).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con có mặt nơi Ngài hiện diện, để chúng con có thể đi con đường thập tự giá bằng sức mạnh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like