Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Hãy Khoan Dung Và Tha Thứ Qua Tình Yêu Thương

Ngày 06 – Hãy Khoan Dung Và Tha Thứ Qua Tình Yêu Thương

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô đã viết bức thư này trong tù thay mặt cho người bảo lãnh cho tù nhân, Ô-nê-sim, người đã trốn chạy khỏi nhà của Phi-lê-môn. Phao-lô có thể yêu cầu một cách chân tình Phi-lê-môn tha thứ và nhận lại Ô-nê-sim, vì ông chắc chắn về đức tin của Phi-lê-môn nơi Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương của Ngài đối với các thánh đồ.

Phi-lê-môn 1:1-12

 1 Phao-lô, người tù của Đấng Christ Jêsus, và Ti-mô-thê, người anh em, kính gửi Phi-lê-môn, người rất quý mến và là bạn đồng lao của chúng tôi, 2 đồng kính gửi Áp-bi, người chị em của chúng tôi, A-chíp, người bạn cùng chiến đấu, và Hội Thánh tại nhà anh ấy: 3 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

4 Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, mỗi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện, 5 vì tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, và lòng yêu thương của anh đối với tất cả các thánh đồ. 6 Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. 7 Thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới.

8 Cho nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền cho anh điều phải làm, 9 nhưng vì tình yêu thương, tôi muốn nài xin anh thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Jêsus, 10 nài xin anh giúp Ô-nê-sim, người con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích. 11 Trước kia, người nầy không ích lợi gì cho anh, nhưng bây giờ thì ích lợi cho cả anh và tôi. 12 Tôi gửi người nầy về cho anh như gửi chính tấm lòng của tôi vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã gửi một bức thư cho Phi-lê-môn và cộng đồng của ông từ phía sau song sắt nhà tù. Trước tiên, Phao-lô xưng ra tình yêu thương của ông dành cho Phi-lê-môn và khen ngợi tình yêu thương và lòng hào hiệp của Phi-lê-môn. Điều này là vì ông hy vọng rằng tính nhu mì của Phi-lê-môn đã đâm rễ trong đức tin và bản tính riêng của ông ấy, sẽ được áp dụng cho vấn đề chạy trốn của Ô-nê-sim. Thực sự, Phao-lô có thể ra lệnh cho Phi-lê-môn bằng “quyền sứ đồ” của mình. Nhưng Phao-lô thúc giục Phi-lê-môn theo cách của một lời thỉnh cầu hơn là một mệnh lệnh. Sau đó, Phao-lô đã sai Ô-nê-sim đến với Phi-lê-môn, tin rằng Ô-nê-sim sẽ trở thành một người anh em yêu quý đối với Phi-lê-môn, như Ô-nê-sim là người yêu quý đối với Phao-lô vậy (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Phao-lô dâng lời cảm tạ Chúa vì đời sống trung tín của Phi-lê-môn. Nếu Phi-lê-môn dẫm đạp lên các anh chị em trong Đấng Christ của ông để thỏa mãn lòng tham của mình, hoặc nếu ông bỏ bê Hội Thánh, thì Phi-lê-môn có lẽ đã không được nhớ tới, không chỉ bởi Phao-lô, mà bởi bất kỳ thành viên nào trong Hội Thánh. Chúng ta có đang tạo ra một ảnh hưởng tốt bằng đức tin và tình yêu thương của chúng ta, đủ để được Hội Thánh và các cộng đồng của chúng ta nhớ tới, hay không?

C.7 Để cho các cuộc tranh cãi và tranh chấp trong cộng đồng biến mất và để mọi người có được niềm vui và sự thoải mái, các cộng đồng phải được cai trị bằng nguyên tắc của tình yêu thương. Hễ khi nào chúng ta bị cám dỗ khẳng định chính mình và thực hiện các mục tiêu của chúng ta trước hết, hãy nhớ Lời Chúa hôm nay, điều ra lệnh cho chúng ta là những người của sự vui mừng và sự an ủi.

Tham khảo   

1:7 Nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. Phi-lê-môn đã nổi tiếng về tình yêu thương của mình đối với các tín hữu của ông, điều mang lại cho Phao-lô sự vui mừng lớn. Ông đã từng tích cực dự phần vào việc chăm sóc các Cơ Đốc nhân khác theo cách hết sức khích lệ họ. Từ “trái tim” (tiếng Hy Lạp là splagchna).

1:12 chính tấm lòng của tôi vậy. Không phải từ chung cho tấm lòng (tiếng Hy Lạp là kardia), mà là splagchna, nghĩa đen là “những bộ phận bên trong” (như dạ dày và ruột). Nó bao hàm sự yêu mến, sự mật thiết và tình yêu thương sâu sắc (tham chiếu câu 7, 20; Phi-líp 2:1; Cô-lô-se 3:12). Phao-lô không xử lý hoàn cảnh này như một trọng tài khách quan mà như một người đã phát triển lòng yêu mến sâu sắc với Ô-nê-sim.

Cầu nguyện Thưa Chúa, bởi tình yêu thương, xin hãy giúp chúng con chấp nhận những sai lầm của các thành viên khác trong Hội Thánh, để chúng con có thể trở nên một thân thể.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 17-21

Bình Luận:

You may also like