Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Những Lời Khấn Nguyện (2): Việc Dâng Của Cải

Ngày 23 – Những Lời Khấn Nguyện (2): Việc Dâng Của Cải

by SU Việt Nam
30 đọc

Các đạo luật được ban cho việc dâng của cải và dâng một phần mười cho Đức Chúa Trời.

Lê-vi Ký 27:16-34

16 Nếu ai hiến dâng một phần đất của gia đình mình cho Đức Giê-hô-va thì việc định giá phải dựa vào lượng hạt giống cần cho đất đó: cứ khoảng sáu trăm gam bạc cho hai trăm hai mươi lít lúa mạch giống. 17 Nếu cánh đồng được hiến dâng từ năm hân hỉ thì vẫn theo giá đã định. 18 Nhưng nếu dâng sau năm hân hỉ thì thầy tế lễ căn cứ theo số năm còn lại đến năm hân hỉ mà định giá và trừ lại giá đã định. 19 Nếu người đã hiến dâng cánh đồng muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định, rồi cánh đồng sẽ thuộc về người ấy. 20 Còn nếu người ấy không muốn chuộc lại hoặc đã bán cánh đồng cho người khác thì không được chuộc lại nữa. 21 Đến năm hân hỉ, cánh đồng ra khỏi tay chủ mua sẽ trở nên đất thánh vì đã được hiến dâng lên Đức Giê-hô-va; thầy tế lễ sẽ sở hữu cánh đồng đó. 22 Nếu ai dâng cho Đức Giê-hô-va một cánh đồng mà mình đã mua chứ không phải là đất của gia đình, 23 thì thầy tế lễ sẽ định giá cánh đồng cho đến năm hân hỉ rồi ngay trong ngày đó, người ấy phải trả theo giá đã định; đó là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va. 24 Đến năm hân hỉ, cánh đồng đó sẽ trở về chủ bán tức là trở về nguyên chủ. 25 Việc định giá phải căn cứ vào siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh. Một siếc-lơ giá hai chục ghê-ra.

26 Tuy nhiên, không ai được hiến dâng con đầu lòng của đàn súc vật mình như bò hay chiên, vì các con đầu lòng vốn đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi. 27 Còn nếu con vật thuộc loài thú không thanh sạch thì có thể mua lại theo giá đã định cộng thêm một phần năm; nếu con thú không được chuộc lại thì phải đem bán theo giá đã định.

28 Ngoài ra, bất cứ lễ vật gì mà một người đã biệt hiến cho Đức Giê-hô-va như người, thú vật hay đất đai của gia đình, đều không được phép bán hay chuộc lại. Mọi vật đã được biệt hiến đều trở nên rất thánh cho Đức Giê-hô-va. 29 Một người đã bị phó cho sự hủy diệt thì không được phép chuộc lại; người đó phải bị giết.’

30 ‘Tất cả một phần mười thổ sản, từ ngũ cốc ngoài đồng đến hoa quả của cây cối đều thuộc về Đức Giê-hô-va; đó là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va. 31 Nếu ai muốn chuộc lại vật gì trong một phần mười đó thì phải trả thêm một phần năm của một phần mười đó. 32 Còn về một phần mười của đàn bò hay chiên, tức là con thứ mười đi qua dưới cây gậy của người chăn, đều là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va. 33 Không nên phân biệt con tốt hay con xấu và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì cả con thú bị đổi và con đổi đều là vật thánh, không được chuộc lại.’”

34 Đó là các mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va bảo Môi-se truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-na-i.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù những chi tiết liên quan đến việc dâng đất dường như phức tạp, chúng được ảnh hưởng bởi luật Năm Hân Hỉ. Việc định giá khoảng thời gian từ khi dâng đất đến khi hoàn trả cho chủ ban đầu của nó vào Năm Hân Hỉ có thể chuyển đổi thành tiền và dâng cho đền thờ. Những con vật đầu lòng tự động thuộc về Đức Chúa Trời, và vì thế chúng không cần phải được dâng. Trong số những tài sản dâng cho Đức Chúa Trời, những thứ phải dâng một cách nghiêm ngặt và trọn vẹn không chuộc lại được dưới bất cứ điều kiện nào. Dầu vậy, trong những trường hợp một phần mười, nếu một người muốn chuộc lại nó, họ có thể làm như vậy bằng cách phụ thêm một phần năm giá trị (c. 26-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

16-25 Năm Hân Hỉ được thực hiện để bảo vệ sự công bằng xã hội và người nghèo của xã hội. Vì vậy tất cả mọi người và các gia đình của Y-sơ-ra-ên có cơ hội phục hồi khả năng tài chính của mình và tạo một khởi đầu mới 50 năm một lần. Làm thế nào tôi có thể áp dụng tinh thần của Năm Hân Hỉ vào đời sống của mình?

26-27, 30-33 Con đầu lòng của tất cả gia súc và một phần mười thuộc về Đức Chúa Trời. Thực tế rằng một người phải phụ thêm một phần năm vào trị giá để chuộc những thứ này, chỉ ra rõ ràng quyền sở hữu thuộc về ai. Liệu tôi có đang sống và thừa nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời, hay không?

Tham khảo

27:34 Cụm từ trên núi Si-nai xuất hiện trong 25:1 và 26:46, gây ấn tượng rằng chỉ chương 25-27 được nói đến về núi Si-nai. Nhưng phạm vi ý nghĩa của các mạng lệnh có thể bao gồm “những luật lệ và quy chế” (so sánh với 26:14-15), điều gợi ý rằng câu này nói đến toàn bộ nội dung của sách Lê-vi Ký.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp con trở thành một người đối xử với những thứ thuộc về Ngài mà một người thuộc về Ngài phải làm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 5-8

Bình Luận:

You may also like