Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Trước Hết Hãy Dâng Chính Mình Cho Chúa

Ngày 10 – Trước Hết Hãy Dâng Chính Mình Cho Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Dùng Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a là một tấm gương, Phao-lô đã khích lệ các tín hữu Cô-rinh-tô thực hiện việc dâng hiến để cứu tế, theo cách mà nó có chủ đích, cho các Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem.

II Cô-rinh-tô 8:1-15

1 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a. 2 Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 3 Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa, 4 và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. 5 Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi; vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 6 Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy ở giữa anh em như anh ấy đã bắt đầu làm.

7 Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành, và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy. 8 Tôi nói điều nầy không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng yêu thương của anh em chân thành đến mức nào. 9 Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. 10 Tôi góp ý về vấn đề nầy, đó là một ý kiến có ích cho anh em: vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện điều nầy mà còn ước muốn thực hiện nữa. 11 Vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều nầy đi để ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm trọn điều nầy theo khả năng của anh em. 12 Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có. 13 Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. 14 Lúc nầy anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu; để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng. 15 Như có lời chép rằng:

“Kẻ thu nhiều cũng không dư,

Người thu ít cũng chẳng thiếu.”

Suy ngẫm và hiểu

Bởi vì các tín hữu Ma-xê-đô-ni-a trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, nên họ có thể sốt sắng dự phần vào lời đề nghị của Phao-lô dâng cứu tế cho Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Thấy vậy, Phao-lô sai phái Tít đến Hội Thánh Cô-rinh-tô, tin rằng sẽ tốt cho các tín hữu Cô-rinh-tô ở đó hoàn tất việc quyên góp tiền họ đã bắt đầu cách có chủ định một năm trước đó. Phao-lô hy vọng họ sẽ dự phần trong ân điển của Đấng Christ, Đấng đã khiến mọi thành viên trong Hội Thánh được bình đẳng và giàu có, bằng việc ban ra một cách vui mừng và hết lòng theo khả năng của họ (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời đã không làm cho sự nghèo túng và hoạn nạn biến mất khỏi Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng Ngài ban cho tất cả các tín hữu ân điển để có thể ban ra một cách rời rộng, không mất đi sự vui mừng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Tương tự như thế, hơn cả việc có tấm lòng mong muốn sự chịu khổ của riêng chúng ta được loại bỏ, ân điển của Đức Chúa Trời tạo ra trong chúng ta, qua những sự thử thách của chúng ta, những tấm lòng mong muốn quan tâm đến sự chịu khổ của các tín hữu khác và cùng dự phần với họ trong sự chịu khổ của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9 Chúng ta có được sự giàu có trọn vẹn qua sự dự phần cách cá nhân, tự nguyện trong sự nghèo khó của Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta có thể dự phần trong ân điển của Đức Chúa Trời, điều khiến mọi người đều bình đẳng, như thế nào?

Tham khảo   

8:2-5 làm quá sự mong đợi của chúng tôi. Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ kể từ khi người Ma-xê-đô-ni-a dâng hiến dù họ nghèo. trước hết họ đã dâng mình cho Chúa. Người Ma-xê-đô-ni-a lại cam kết đời sống của họ. Và rồi… cho chúng tôi. Họ quyên góp tiền và mọi sự giúp đỡ cá nhân khác mà họ có thể dâng cho Phao-lô

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thay vì coi của cải là phước hạnh trong chính chúng, xin hãy giúp chúng con sử dụng chúng như những cơ hội để nhận được phước hạnh thật bằng việc phục vụ những người khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 19-21

Bình Luận:

You may also like