Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Một Tấm Lòng Không Bị Phân Rẽ

Ngày 02 – Một Tấm Lòng Không Bị Phân Rẽ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói với những người chỉ trích việc thay đổi kế hoạch đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô của ông rằng quyết định của ông không phải là tự ý, mà được đưa ra với sự thánh khiết và chân thành đối với Hội Thánh.

II Cô-rinh-tô 1:12-22

12 Điều làm cho chúng tôi hãnh diện, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi đã lấy sự đơn thành và chân thật từ Đức Chúa Trời mà cư xử trong thế gian nầy, đặc biệt đối với anh em. Chúng tôi không dựa vào sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng nương nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. 13 Vì chúng tôi không viết cho anh em điều gì khác hơn những điều anh em có thể đọc và hiểu. Tôi hi vọng rằng anh em sẽ hiểu thấu đáo. 14 Như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào: Chúng tôi là niềm tự hào của anh em, cũng như anh em là niềm tự hào của chúng tôi trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus.

15 Với sự tin tưởng đó, tôi định đến thăm anh em trước, để anh em nhận được phước hạnh gấp đôi. 16 Tôi định đến thăm anh em trên đường đến Ma-xê-đô-ni-a; rồi từ Ma-xê-đô-ni-a trở lại nơi anh em, và nhờ anh em đưa tôi đến Giu-đê. 17 Có phải tôi nhẹ dạ khi dự tính như vậy không? Hay là tôi đã quyết định theo xác thịt, đến nỗi lúc thì nói “Có” lúc thì nói “Không” chăng? 18 Thật, như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì “Có” lúc thì “Không” đâu. 19 Vì Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng tôi là Sin-vanh, Ti-mô-thê và tôi đã rao giảng giữa anh em, không phải lúc thì “Có” lúc thì “Không” đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn “Có”. 20 Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời. 21 Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi. 22 Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã phản đối những người đến nghi ngờ lòng chân thành của ông sau khi nghe về kế hoạch đi lại của ông thay đổi, rằng ông đã phục vụ họ bằng sự chân thành tin kính. Phao-lô đã đi theo ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không theo sự khôn ngoan đời này, và coi sự chân thành với các thành viên của Hội Thánh quý giá như sự sống (c.12-17)

Là một sứ đồ, hằng ngày, Phao-lô đã làm việc trong sự giao thông với sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Đấng Christ mà Phao-lô rao giảng không phải là một người cứ đi tới đi lui cách không kiên định. Cho nên, sự trung tín của Phao-lô được chứng minh là đủ bởi Đức Chúa Trời, Đấng lập ông làm sứ đồ, bởi Đấng Christ mà ông rao giảng và bởi Đức Thánh Linh, Đấng được tuôn đổ trên ông (c.18-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18, 20 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Đấng xác nhận lời hứa Ngài thông qua Đấng Christ. Sự thành tín của Đức Chúa Trời là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta và là nguyên tắc cho những hành động của chúng ta. Cho dù chúng ta bị hiểu lầm theo cách nào đó, hãy biết ơn thông qua Đức Chúa Trời, Đấng luôn luôn đứng về phía chân lý, và thậm chí còn ban cho nhiều hơn sự tự tin vào sự thành tín của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17 Không phải tất cả mọi kế hoạch được vạch ra một cách cẩn thận khi cân nhắc ý muốn của Đức Chúa Trời đều được làm thành. Tương tự như vậy, chúng ta không thể lập luận rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ đơn giản vì nó có vẻ có kết quả tốt đẹp. Thái độ chúng ta thể hiện trong công việc của mình quan trọng hơn kết quả công việc của chúng ta.

Tham khảo   

1:20 Những lời hứa của Đức Chúa Trời được làm thành trong Đấng Christ. Vì thế, Kinh Thánh Cựu Ước cần được đọc như là việc hướng đến Đấng Christ. Phao-lô thể hiện sự đồng tình của mình – có nghĩa là từ A-men của ông. Ông xác nhận điều Đức Chúa Trời đã làm thông qua Đấng Christ (qua ông) bằng việc rao giảng Đấng Christ (c.19) và bằng cách cư xử theo cách giống Đấng Christ đối với người Cô-rinh-tô. Điều này bao gồm cả việc thay đổi các kế hoạch của ông để chăm sóc họ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con trở thành những cộng đồng trung tín và những cuộc đối thoại của cộng đồng chúng con là thánh khiết và chân thật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 49-52

Bình Luận:

You may also like