Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Dân Phi-Li-Tin Bị Rủa Sả Bởi Hòm Giao Ước Của Đức Chúa Trời

Ngày 09 – Dân Phi-Li-Tin Bị Rủa Sả Bởi Hòm Giao Ước Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Phi-li-tin đã dời Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ Ách-đốt đến Gát, rồi lại từ Gát đến Éc-rôn, nhưng mỗi lần như thế, họ đều chịu hậu quả của việc chiếm đoạt biểu tượng sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

1 Sa-mu-ên 5:1-12 

1 Khi chiếm được Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, người Phi-li-tin đem Hòm Giao Ước từ Ê-bên Ê-xe đến Ách-đốt. 2 Sau đó, họ đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đặt trong đền của thần Đa-gôn, để bên cạnh tượng Đa-gôn. 3 Hôm sau, dân thành Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước mặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Họ đem Đa-gôn đặt lại chỗ cũ. 4 Sáng hôm sau, họ cũng dậy sớm, và kìa, Đa-gôn lại ngã sấp mặt xuống đất trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, đầu và cả hai tay đều rơi ra nằm trên ngưỡng cửa, chỉ còn lại thân mà thôi. 5 Vì thế, cho đến ngày nay, những thầy tế lễ của Đa-gôn, và tất cả những ai vào đền của Đa-gôn đều không giẫm lên ngưỡng cửa đền Đa-gôn tại Ách-đốt.

6 Nhưng Đức Giê-hô-va ra tay nặng nề trên dân thành Ách-đốt, Ngài khiến cho cả thành và vùng phụ cận phải kinh hãi và đau đớn vì mắc bệnh bướu độc. 7 Khi người Ách-đốt thấy vậy, thì họ nói: “Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên không thể tiếp tục ở với chúng ta nữa, vì Ngài đã thẳng tay trừng phạt chúng ta và thần Đa-gôn của chúng ta.” 8 Vậy, họ sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin đến và hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì với Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên?” Các lãnh chúa trả lời: “Phải đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến Gát.” Và họ đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến đó. 9 Nhưng khi họ đem Hòm Giao Ước đến Gát thì Đức Giê-hô-va ra tay trên thành ấy, khiến cả thành kinh khiếp hãi hùng. Ngài đánh dân thành đó, từ trẻ con đến người lớn đều phát bệnh bướu độc.

10 Bấy giờ, họ gửi Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến Éc-rôn. Khi Hòm Giao Ước đến Éc-rôn, thì người Éc-rôn kêu la rằng: “Họ đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến để giết chúng ta và dân chúng ta!” 11 Vì vậy, họ lại sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin, và nói: “Hãy gửi trả Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để nó trở về nơi cũ, nếu không, chúng ta và dân ta sẽ chết mất!” Vì tất cả các thành đều kinh hoàng trước cảnh chết chóc. Đức Chúa Trời đã ra tay rất nặng nề tại đó. 12 Những người nào không chết thì bị bệnh bướu độc hành hạ đau đớn, và tiếng kêu la trong thành lên đến tận trời.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Phi-li-tin cho rằng thần của họ đã đánh bại Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và để kỷ niệm chiến thắng của mình, họ đã đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời cạnh chỗ thờ thần Đa-gôn. Nhưng Đức Chúa Trời đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Ngài lên, đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập (Phục Truyền 26:8), và đã đánh vào cổ tay và đầu thần Đa-gôn. Ngài cũng làm cho dân Phi-li-tin khốn khổ với các bướu độc. Điều này minh chứng rằng đó không phải bởi vì Đức Chúa Trời bất lực đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên bị đánh bại và đánh mất Hòm Giao Ước (c.1-12)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-12 Đức Chúa Trời đã làm đứt lìa hai tay và đầu thần Đa-gôn, sau đó khiến dân Phi-li-tin khốn khổ với các bướu độc. Ngày hôm trước, dân Phi-li-tin thỏa mãn vì họ đã đánh bại được Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ, họ đã khiếp đảm vì Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. Việc mất Hòm Giao Ước không phải là sự thất bại của Đức Chúa Trời, mà là bằng chứng rằng rằng Ngài là Đức Chúa Trời có thật duy nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Dân Phi-li-tin đã thấy tượng thần Đa-gôn ngã sấp mặt xuống trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, hai tay và đầu đều bị rời ra, nhưng họ vẫn tiếp tục thờ lạy thần Đa-gôn, thậm chí giữ ngưỡng cửa, nơi tay của thần Đa-gôn rơi vào, là thiêng. Họ đã chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng lại không nhận biết Đức Chúa Trời là ai, và cho nên không thể ngừng được việc thờ lạy thần tượng mù quáng của mình.

Tham khảo   

5:8 năm lãnh chúa (6:4, 16) là những người cai trị năm thành hiện hành của dân Phi-li-tin (tức là, tiếng Phi-li-tin là pentapolis; xem 6:17). Gát là thành của Gô-li-át (17:4), A-kích (21:10; 27:2), Y-tai và và 600 người Ghi-tít (2 Sa-mu-ên 15:18-19). Gát có lẽ là Tel-ets-Tsa-fi cách khoảng 19 km về phía đông Ách-đốt và cách khoảng 8 km về phía nam Éc-rôn (1 Sa-mu-ên 5:10), tại chân những ngọn đồi Giu-đa.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con đặt mọi nan đề, gia đình và Hội Thánh trong đôi tay quyền năng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 6-9

Bình Luận:

You may also like