Home Ngày 19 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật

Ngày 19 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 11:1-12

1 Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. 2 Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. 3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. 4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. 5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không trải qua sự chết; người ta không thấy ông nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. 6 Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. 8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; ông đi mà không biết mình đi đâu. 9 Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Y-sác và Gia-cốp, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. 10 Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. 11 Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. 12 Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.

Suy ngẫm và hiểu

Đức tin không phải là “thực tiễn” có thể nhìn thấy được, nhưng là sự bảo đảm, và việc hướng đến “phần thưởng” Đức Chúa Trời đã hứa (c.1-3). Nhiều trưởng lão trung tín đã chứng minh đức tin của họ thông qua đời sống của mình. Bởi đức tin A-bên dâng một của lễ hy sinh được chấp nhận nhiều hơn; và Hê-nóc bởi đức tin sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi đức tin Nô-ê, dù những sự kiện chưa thấy được, đã đóng một con tàu sau khi nhận được sự cảnh báo của Đức Chúa Trời (sự sửa phạt bằng nước lụt). Áp-ra-ham cũng vậy, không biết nơi ông phải đi, bởi đức tin đã rời khởi quê hương và sống trong đất Đức Chúa Trời hứa ban. Sa-ra cũng vậy, mặc dù không thể mang thai được đứa con bởi bà đã qua tuổi đó rồi, có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho bà một đứa con (c.4-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Những tín hữu trong thời Cựu Ước, dẫu rằng họ không thể thấy được câu chuyện cứu chuộc, điều sẽ được hoàn tất qua Đức Chúa Jêsus, bởi đức tin đã có nó và chứng minh nó qua đời sống của mình. Cho dù họ chỉ kinh nghiệm được hình bóng mờ mờ, họ có thể thấy điều họ hy vọng qua đức tin. Dầu vậy, tín hữu ngày nay, là những người có luật của Đức Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus, Đấng không phải là hình bóng, mà là thực thể bằng xương thịt.  

C.3 Đó chính là bởi đức tin mà chúng ta biết thế giới được tạo dựng bởi Lời của Đức Chúa Trời. Đức tin khiến chúng ta nhận biết thế giới được Đức Chúa Trời bắt đầu và rằng chúng ta sống bởi sự trông cậy vào Lời của Đức Chúa Trời. Bạn cảm nhận được bao nhiêu sự tể trị và bản tính của Đức Chúa Trời khi bạn nhìn lên cõi tạo vật của Ngài?

Tham khảo

11:5 Hê-nóc được cất lên. Sáng Thế Ký 5:21–24 chỉ ra rằng Hê-nóc không chết, nhưng Đức Chúa Trời “đã mang” ông đi. Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký cũng công bố (hai lần) rằng Hê-nóc “đồng đi với Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 5:22, 24), và câu này được dịch trong Bản Bảy Mươi là Hê-nóc đã “làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

11:8–9 Đức Chúa Trời gọi Áp-ra-ham rời Cha-ran và đi đến Ca-na-an (Sáng Thế Ký 12:1–4). Vâng lời. Đức tin dẫn đến việc vâng theo lời hứa và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. sự kế tự. cũng được sử dụng về sự cứu chuộc của các Cơ Đốc nhân (Hê-bơ-rơ 9:15). không biết người đang đi đâu. Xem11:1. Đất Hứa. Xem Sáng Thế Ký 15:18–21. Theo những lời hứa của lòng Đức Chúa Trời, xem Hê-bơ-rơ 6:12–15. đất ngoại quốc. Xem 11:13–16. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài bằng đức tin, trông cậy nơi lời hứa của Ngài, và xin hãy giúp chúng con vâng theo Lời đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gia-cơ 1-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận: