Browsing: vị Vua Điềm Đạm

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Sau khi bị bắt ở trong vườn, Chúa Jêsus được mang vào trước thầy tế lễ thượng phẩm An-ne. Ngài chứng tỏ thẩm quyền làm vua của Ngài với vẻ điềm đạm, Phi-e-rơ, dù là chỉ với một đầy tớ gái đã chối là môn đồ của Chúa Jêsus một cách sợ hãi.