Browsing: thơ thu

Văn Nghệ
0

Mến tặng: Sa Lem – Mỹ Mỹ. Rồi về thêu dệt canh thâu Dáng Thu…

Văn Nghệ
2

Mến tặng: Thiên Quốc Nguyễn và NaomiDinh Huynh. Thành phố Nha Trang. Lá chuyển màu…