Browsing: thiếu tin cậy

Bài Viết
0

Lúc ấy, Sa-rai, vợ Áp-ram không sinh con được. Bà có một con đòi người Ai-cập tên là A-ga. Sa-rai nói với Áp-ram: “Vì CHÚA không cho tôi sinh sản, vậy ông hãy ăn ở cùng con đòi tôi đi; có lẽ nhờ nó tôi sẽ có được một gia đình.” Áp-ram nghe theo lời Sa-rai. Thế là sau mười năm kiều ngụ tại xứ Ca-na-an, Sa-rai đưa A-ga, con đòi người Ai-cập của mình, cho Áp-ram làm vợ. (Sáng-thế-ký16:1-3).