Browsing: su cau nguyen

Chuyên Đề
0

Hoithanh.com – Cầu nguyện không chỉ là tương giao với Đức Chúa Trời và nhận sự giúp đỡ từ Ngài, mà còn là sự đầu tư đời đời! Các ghi nhận của thiên đàng được các thiên sứ lưu giữ cách đầy đủ. Chúa chúng ta không hề bất công mà bỏ quên công việc và tình yêu mà bạn tỏ cho Ngài qua việc giúp đỡ người khác đâu (Hê 6:10). Ngài cũng không hề quên lòng khao khát thánh, sự cầu thay và những giọt nước mắt của bạn.

Dưỡng Linh
0

pray2HoiThanh.Com – Khi Môise cầu nguyện, Y-sơ-ra-ên được thắng thế; những chiến thắng thuộc linh lớn lao vẫn đang ngày càng nhiều hơn khi Cơ đốc nhân ngày nay cầu nguyện.