Browsing: rắn

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

chiukhovichrist0Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:16-23

Phân đoạn hôm nay nói về sự bắt bớ và thù nghịch mà các môn đồ Chúa Giê-su sẽ đối diện khi họ rao truyền Phúc Âm.
Một bài học vô cùng quan trọng trong hành trình theo Chúa của bạn!