Browsing: ht thới bình

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Mùa Thương khó và Phục sinh nhắc nhở con dân Chúa về sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá vì tội của nhân loại và sau ba ngày Chúa Giê-xu đã sống lại vinh quang để ban cho mọi người tin Ngài sự sống đời đời như lời Kinh Thánh“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” – Giăng 3:16.