Browsing: Hãy Khóc Lóc

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Giô-ên đưa ra một sự cảnh báo nghiêm khắc cho Y-sơ-ra-ên bằng cách mô tả những tai họa giáng xuống trên họ. Nếu người Y-sơ-ra-ên không ăn năn, ông nói, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ khốc liệt hơn điều này.