Browsing: gươm giáo

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:34-42
island-romance2 Phân đoạn hôm nay là một bài học liên quan đến sứ mạng của Chúa Giê-su sẽ gây ra sự chia rẽ với thế gian, và lòng trung thành của các môn đồ Ngài.