Browsing: đuổi quỷ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sự việc xảy ra nơi Đức Chúa Jêsus chữa lành người bị uế linh tại Giê-ra-sê cho thấy rằng chức vụ của Đức Chúa Jêsus hẳn phải bắt đầu trong xứ Ga-li-lê rồi.