Browsing: đừng sợ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phép lạ Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước không chỉ là một dấu lạ mà nó bày tỏ Chúa Jêsus là ai. Dấu lạ này đã bày tỏ bổn tính gì của Chúa Jêsus?