Browsing: đác-uyn

Chuyên Đề
0

HoiThanh.Com – thuyết tiến hóa của Charles R. Darwin dầu vẫn còn được một số người nghiên cứu học hỏi, nhưng nó không còn là mối bận tâm của Cơ Đốc nhân nữa. Ngày nay ai cũng biết tiến hóa thuyết chỉ là một lý thuyết chứ không phải là khoa học. Vì vậy Cơ Đốc nhân dầu có nghiên cứu hay bị buộc học, thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì và tất nhiên nó cũng không thể đạp đổ được chân lý Thánh kinh và niềm tin Cơ Đốc nhân.