Browsing: đặc tính của Chúa

Dưỡng Linh
0

tincaynoichua2Hoithanh.com – Việc tin cậy nơi người nào đó có ý nghĩa là chúng ta sẵn sàng giao các mối bận tâm của mình cho người đó.  Điều mà chúng ta giao phó có thể là một sự bí mật, một sự tranh chiến, một tài sản quý giá nào đó, hoặc thậm chí là gia đình chúng ta.  Chắc chắn bây giờ bạn phải phận ra rằng không ai đáng tin cậy hơn là Đức Chúa Trời.