Browsing: cào cào

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã giáng cào cào xuống trong tai vạ thứ tám. Cho dù Pha-ra-ôn đã vội vã cho gọi Môi-se và A-rôn trở lại, và cầu xin được giải thoát khỏi tai vạ này, ngay sau khi tai vạ dừng lại, ông ta lại trở nên cứng lòng.