Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Những Bản Tường Trình Mâu Thuẫn Của Các Thám Tử

Ngày 24 – Những Bản Tường Trình Mâu Thuẫn Của Các Thám Tử

by SU Việt Nam
30 đọc

Các thủ lĩnh của mười hai bộ tộc đã đi do thám xứ Ca-na-an trong 40 ngày trước khi trở về với dân sự. Mười trong số các thám tử thấy sự cao lớn của dân trong xứ đó và sợ hãi, nhưng Ca-lép đã nhìn vào miền Đất Hứa bằng đức tin và tán thành nỗ lực chiếm xứ.

Dân Số Ký 13:21-33

21 Vậy những người ấy đi lên do thám xứ từ hoang mạc Xin cho đến Rê-hốp gần Ha-mát. 22 Họ đi lên Nê-ghép, đến thành Hếp-rôn là nơi có A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, con cháu A-nác. Thành Hếp-rôn xây trước thành Xô-an của Ai Cập bảy năm. 23 Họ đến khe Ếch-côn, tại đó cắt một cành nho có vỏn vẹn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. 24 Người ta gọi chỗ nầy là khe Ếch-côn vì có chùm nho mà dân Y-sơ-ra-ên đã cắt tại đó.

25 Họ đi do thám xứ trong bốn mươi ngày và trở về. 26 Những người đi do thám đến với Môi-se, A-rôn và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc Pha-ran tại Ca-đe và thuật lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ ấy. 27 Các người ấy thuật cho Môi-se rằng: “Chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật; đây là hoa quả của nó. 28 Tuy nhiên, dân ở trong xứ nầy khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu A-nác ở đó. 29 Dân A-ma-léc ở Nê-ghép; dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở vùng đồi núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc theo mé sông Giô-đanh.”

30 Lúc ấy, Ca-lép làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Môi-se phải im lặng khi ông nói: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được.” 31 Nhưng các người đi với Ca-lép nói rằng: “Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân nầy vì chúng mạnh hơn ta.” 32 Họ phúc trình cho dân Y-sơ-ra-ên về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi nói rằng: “Vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. 33 Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của A-nác, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Các thám tử đã trung tín theo các chỉ dẫn của Môi-se và do thám xứ Ca-na-an trong bốn mươi ngày. Họ xác nhận rằng đó là xứ đượm sữa và mật và họ đã mang hoa quả từ xứ đó về làm bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên, mười người trong các thám tử sợ dân Ca-na-an và thuật lại một cách đầy tuyệt vọng rằng họ không thể đi lên và đánh chúng. Tuy nhiên, Ca-lép đề xuất tấn công. Ca-lép không nhìn thấy dân sống trong xứ đó, ông chỉ nhìn thấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Bởi vì điều này, ông tin vào việc giành được chiến thắng. Như vậy, con mắt vô tín dẫn đến những hành động vô tín, còn con mắt đức tin dẫn đến hành động đức tin (c.21-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-29, 31-33 Mười thám tử thuật lại về sự màu mỡ của xứ và họ đưa ra trái cây làm bằng chứng. Tuy nhiên, họ đưa ra bản báo cáo dài hơn về những người mạnh sức và các thành vững chắc của Ca-na-an. Khi họ nghe lời đề xuất tấn công của Ca-lép, họ thậm chí đưa ra một bản tường trình giả dối để chống lại ông. Họ nhắc đến xứ mà họ vừa miêu tả là xứ đượm sữa và mật là xứ ăn nuốt dân mình, và khước từ việc đánh trận để chiếm xứ, bằng cách tự so sánh mình là những con cào cào trước những người khổng lồ. Mắt họ không thể thấy được Đức Chúa Trời, Đấng lớn hơn thế gian này.

C.30 Ca-lép có đức tin trong việc dành chiến thắng, vì ông tin rằng chừng nào sự chính xác của Lời Chúa được chứng minh, Lời đó sẽ được ứng nghiệm cho đến cuối cùng. Chúng ta có tin rằng sự sống và sự chết của chúng ta không phải là những hoàn cảnh bên ngoài, mà thay vì thế phụ thuộc vào Lời Chúa, hay không?

Tham khảo   

13:31 Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân nầy vì chúng mạnh hơn ta. Lời công bố này phản ánh việc thiếu đức tin nơi Chúa, vì các thám tử đang đánh giá hoàn cảnh chỉ từ quan điểm của con người. Hậu quả, họ mất hết can đảm. Ngược lại, việc tin cậy Chúa sẽ sinh ra sự can đảm thật, khi dân Y-sơ-ra-ên được ban cho một cơ hội thứ hai để vào chiếm Đất Hứa sau 40 năm lang thang trong hoang mạc (tham chiếu Giô-suê 1:5-9).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tin cậy nơi Ngài hơn là vào những hoàn cảnh chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like