Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Một Người Trong Các Con Sẽ Phản Bội Ta

Ngày 24 – Một Người Trong Các Con Sẽ Phản Bội Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng một trong số môn đồ Ngài sẽ phản bội Ngài. Khi các môn đồ hỏi Ngài, đó là ai, Đức Chúa Jêsus cho dấu hiệu rằng đó sẽ là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nhưng không ai, trừ Giăng hiểu được điều này.

Giăng 13:21-30 

21 Khi Đức Chúa Jêsus đã nói như vậy rồi, thì Ngài xúc động trong tâm linh và khẳng định rằng: “Thật, Ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản Ta.” 22 Các môn đồ nhìn nhau, không rõ Ngài nói về ai. 23 Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jêsus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jêsus. 24 Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu cho môn đồ ấy hỏi xem Thầy muốn nói về ai. 25 Môn đồ nầy nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, người ấy là ai?” 26 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 27 Sau khi Giu-đa nhận lấy miếng bánh thì Sa-tan vào lòng anh ta. Đức Chúa Jêsus bảo Giu-đa: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.” 28 Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao Ngài nói với anh ta như vậy. 29 Một vài người nghĩ rằng, vì Giu-đa giữ túi tiền nên Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hoặc ban phát điều gì cho người nghèo. 30 Khi đã nhận miếng bánh rồi, Giu-đa liền đi ra. Lúc ấy trời đã tối.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus phán rằng “một người trong các con sẽ phản Ta”, các môn đồ tò mò về việc đó có thể là ai. Đức Chúa Jêsus phán rằng đó sẽ là người Ngài trao miếng bánh sau khi đã được nhúng và sau đó Ngài đưa miếng bánh cho Giu-đa. Lúc đó, Sa-tan đã vào lòng Giu-đa. Điều này cho chúng ta biết rằng Sa-tan ở phía sau Giu-đa, nhưng điều đó không có nghĩa là Giu-đa được miễn trừ khỏi trách nhiệm. Sa-tan đã sử dụng anh ta như công cụ của nó, nhưng Giu-đa đã nắm lấy vai trò làm công cụ của Sa-tan cho chính mình. Khi Giu-đa đi ra ngoài, lúc đó là ban đêm. Đây là một sự bày tỏ không chỉ thời gian thực tế khi Giu-đa đi ra ngoài, nhưng mà cả tình trạng thuộc linh của anh ta (c.21-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.21, 26 Đức Chúa Jêsus không chỉ biết rằng Ngài sẽ chết, mà Ngài còn biết ai sẽ phản bội Ngài để bị giết nữa. Do vậy, Đức Chúa Jêsus không chọn tránh đi sự chết, bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài phải chết. Chúng ta có thể thực hiện sự lựa chọn và quyết định nào hôm nay, và điều gì sẽ là lý do của chúng ta để thực hiện chúng?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27, 30 “Giu-đa”, “Sa-tan” và “buổi đêm” là một loạt các từ kết nối với nhau. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt quay lưng lại với Đức Chúa Jêsus, là sự sáng và đi vào bóng tối để được sử dụng như một công cụ của Sa-tan. Tình trạng thuộc linh hiện tại của chúng ta là gì? Loại công việc nào là việc chúng ta đang cố gắng làm hôm nay?

Tham khảo

13:27 Sa-tan vào lòng anh ta. Cho dù Sa-tan trước đó đã đặt mong muốn phản bội Đấng Christ vào lòng Giu-đa (xem câu 2), nhưng chính Sa-tan bây giờ vào lòng Giu-đa, gợi ý một sự ảnh hưởng áp đảo hơn khiến hành động cặp theo.

13:30 Và trời đã tối gây ấn tượng về một sự chú ý về điềm xấu (so sánh với Lu-ca 22:53: “đây là giờ của các ngươi và quyền lực của sự tối tăm”). Xem cả Ma-thi-ơ 26:20; Mác 14:17; I Cô-rinh-tô 11:23.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con xem xét sự đau buồn của Ngài, khi Ngài bày tỏ nó, và quay đi khỏi con đường tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 24-27

Bình Luận:

You may also like