Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Tận Hiến Bản Thân Để Làm Việc Lành

Ngày 05 – Tận Hiến Bản Thân Để Làm Việc Lành

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô bảo Tít nhấn mạnh vào Phúc Âm cho các Cơ Đốc nhân để họ sẽ tận hiến chính mình làm việc lành và có ích. Phao-lô cũng khuyên Tít tránh những cuộc tranh cãi dại dột, gia phả, sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp, vì tất cả những điều đó chẳng ích lợi gì.

Tít 3:8-15 

8 Đây là lời chắc chắn. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Đó là điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người. 9 Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề gia phả, những sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp; vì những điều nầy đều vô ích và chẳng có giá trị gì. 10 Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi thì hãy xa lánh họ; 11 vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế, thì đã tự kết án mình rồi.

12 Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ty-chi-cơ đến cùng con thì hãy cố gắng đến ngay với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta định ở đó qua mùa đông. 13 Hãy cố lo liệu cho luật sư Xê-na và cho A-pô-lô khi họ ra đi, đừng để họ thiếu thứ gì cả. 14 Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. 15 Tất cả những người đang ở với ta gửi lời thăm con. Kính lời chào thăm những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô công bố rằng những việc lành là tốt đẹp và có ích, trong khi những cuộc tranh cãi dại dột và các vấn đề về gia phả là vô dụng và chẳng có ích lợi gì. Vì các vấn đề về gia phả sẽ gây ra chia rẽ trong Hội Thánh, nên các thành viên trong Hội Thánh phải được biện minh là đúng và tin những chân lý này để bảo đảm sự hòa thuận trong Hội Thánh. Những người không chấp nhận lý do này phải bị cộng đồng dứt phép thông công. Phao-lô cũng thúc giục mọi người đảm bảo rằng những người dạy dỗ Phúc Âm chẳng thiếu thốn gì. Điều này là vì những việc lành nhất thiết phải bao gồm cả việc chăm sóc đến những nhu cầu của các lãnh đạo Hội Thánh (c.8-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Đức Chúa Trời đã chuẩn bị A-tê-ma và Ty-chi-cơ để thực hiện chức vụ trong vùng Cơ-rết thay cho Tít (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:4; 21:29; Cô-lô-se 4:7-8). Cho nên, Phao-lô và Tít sẽ có thể tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời ở những nơi khác. Việc nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất có thể làm công việc của Đức Chúa Trời là một vấn đề bất tuân nghiêm trọng, điều giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11 Mặc dù chúng ta chắc hẳn phải cảm thấy thương xót đối với những người gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh bằng hành vi dại dột của họ, nhưng chúng ta phải chấm dứt sự giao thông với họ nếu họ tiếp tục phớt lờ những sự dạy dỗ và lời khuyên bảo tin kính của các thành viên khác của hội chúng. Chỉ vì sự đồng cảm của con người mà ở gần với những thành viên này thì vừa không đúng cũng chẳng khôn ngoan.

Tham khảo   

3:9 Nhưng. Nhắc đến tính hữu dụng của giáo lý đúng đắn trong câu 8 nói lên sự tương phản với bản chất vô ích của sự dạy dỗ sai trật. Cũng như ở chỗ khác của các thư tín gửi cho Ti-mô-thê và Tít, nội dung chính xác của sự dạy dỗ sai trật là không rõ ràng. Vấn đề là việc đó là ngu dại, không có ích lợi và vô giá trị.

3:14 Sau khi nhấn mạnh vào các việc lành trong suốt bức thư, và chỉ sau khi đã kêu gọi sự trợ giúp của những người đồng lao (c.13), một lần nữa Phao-lô lại nói về chủ đề này. Cơ hội này để hỗ trợ cho Xê-na và A-pô-lô là thêm một ví dụ nữa về cách các Cơ Đốc nhân có thể dự phần trong các việc lành, làm giảm bớt khó khăn và giúp cho Phúc Âm.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con phân biệt điều gì có ích lợi và điều gì là không, để chúng con có thể tận hiến chính mình cho các công việc lành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 14-16

Bình Luận:

You may also like