Browsing: thiếu thốn

Dưỡng Linh
0

lua HoiThanh.Com –  Mục đích dư dật về vật chất mà Đức Chúa Trời muốn đưa vào đời sống của bạn, là để bạn vui mừng giúp đỡ những người khác. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.