Browsing: nơi chứa của cải

Dưỡng Linh
0

noichuacuacai1HoiThanh.Com – Nhiều Cơ Đốc Nhân đánh mất những phước hạnh đặc biệt của Đức Chúa Trời bởi vì họ không vâng theo mạng lệnh của Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ: