Browsing: kế tự

Dưỡng Linh
0

jesus_nazareth0HoiThanh.Com – Đã bao giờ quý vị nghe một thuyết gia nào đó công bố rằng nếu quý vị sống đúng theo đường lối của Đức Chúa Trời và cứ nắm chắc lấy những lời hứa của Ngài, thì mọi công việc của quý vị sẽ trở nên thật suôn sẻ chưa? Quý vị sẽ có thẩm quyền trên mọi vấn đề và hoàn cảnh, và những khó khăn sẽ phải tan đi như tuyết!