Browsing: chỗi dậy

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Nhà thơ nhớ lại quá khứ khi Đức Chúa Trời giải cứu cha ông của ông và hiện tại khi Đức Chúa Trời cứu dân tộc ông. Ông tuyên bố rằng ông sẽ chỉ khoe mình trong Đức Chúa Trời mà thôi. Sau đó ông nói về tình cảnh của mình khi ông bị từ bỏ để bị tiêu diệt như một con chiên, và tuy vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu.