Browsing: cám dỗ của satan

Chuyên Đề
0

thuthachcamdoHoiThanh.Com – Các môn đồ cảm thấy an toàn trong khi sự cám dỗ đang ở cạnh bên! Chính lúc đó Chúa Giê-xu đưa ra lời cảnh báo này: “Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước  cám dỗ”(Ma-thi-ơ 26: 41, Mác 14: 38, và Luca 22; 46). Tất cả những ai là môn đồ của Đấng Christ cũng cần được cảnh báo giống như vậy.