Ngày 18 – Được Chuẩn Bị

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:36-44

Chúa Giê-su không chỉ ám chỉ sự đổ nát của đền thờ như là sự kiện chỉ xảy ra trong chính những ngày đó, nhưng qua đó Ngài cũng miêu tả về kỳ tận thế. Vì thế Chúa nói với các môn đồ để họ được chuẩn bị.

Ngày 17 – Bài Học Từ Dụ Ngôn Cây Vả

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:29-35

Mặc dù những lời tiên tri của Chúa Giê-su liên quan đến sự phá hủy đền thờ là đến đúng trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ, điều này cũng nhắc chúng ta nhìn vào thời kỳ cuối cùng của thế giới này.

Ngày 16 – Tai Họa Hầu Đến

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:15-28

Chúa Giê-su nói rằng sự phá hủy thánh Giê-ru-sa-lem kíp xảy đến và rằng ngày đến của Con Người trong tương lai cũng giống như vậy.

Ngày 15 – Cảnh Báo Về Sự Đổ Nát Của Thành Giê-ru-sa-lem

dentho0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:1-14

Chúa Giê-su đang nói chuyện với các môn đồ là những người vô cùng thích thú với những kiến trúc đền thờ rằng, đền thờ sẽ bị phá hủy và trở nên vô nghĩa.

Ngày 14 – Lời Mời Gọi Thống Thiết Và Sự Từ Khước Hoàn Toàn

chuachiukhonan2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:29-39

Những người trang trí mồ mả cho các đấng tiên-tri từng bị giết nhiều năm trước đây sẽ giết một người còn lớn hơn các đấng tiên-tri và họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét không thể hoãn lại được.

Ngày 13 – Thảm Họa Từ Sự Giả Hình

giahinhtongiaoHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:23-28
Phân đoạn kinh thánh này vạch trần sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo đã phớt lờ những mệnh lệnh nền tảng bên trong và chỉ tập trung vào những điều răn bên ngoài: suy nghĩ và việc làm bên ngoài của họ là khác hẳn nhau.

Ngày 12 – Tai Họa Trên Những Người Đạo Đức Giả

dentho0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:13-22

Chúa Giê-su lên án những người lãnh đạo giả hình đã giải nghĩa luật pháp không đúng và dẫn mọi người đi vào con đường sai trái và tuyên bố rằng các thảm họa sẽ giáng xuống họ.

Ngày 11 – Người Tự Nhấc Mình Lên

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:1-12
Chúa Giê-su lên án những người lãnh đạo giả hình đã giải nghĩa luật pháp không đúng và dẫn mọi người đi vào con đường sai trái và tuyên bố rằng các thảm họa sẽ giáng xuống họ.

Ngày 9 – Chúa Của Sự Sống

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 22:23-33
Những người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại đến hỏi Chúa Giê-su và thử Ngài rằng thuyết phục sinh không phù hợp với sự tái hôn.

Ngày 9                        CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Ma-thi-ơ 22:23-33

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
23 Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24 “Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25 Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết mà không có con nên để vợ lại cho em kế. 26 Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27 Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28 Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gã chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31 Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là tổ tiên người Do Thái, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”

33 Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 30 Chúa hứa một cuộc sống dư dật trên thiên đàng. Thiên đàng là nơi không có sự chết, không cưới gả. Trong 5 sách đầu của Cựu ước có rất nhiều chỗ mà giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, là dân sẽ được tẩy sạch nhiều lần, được làm thành; và dân thuộc về Đức Chúa Trời sẽ không chết nhưng có sự sống đời. Sẽ có một mối quan hệ yêu thường mang đến sự kết hiệp trọn vẹn mà những cuộc hôn nhân ở thế gian này không thể so sánh được.

Câu 31, 32 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp là Đức Chúa Trời sống của hiện tại chứ không phải Đức Chúa Trời chết của quá khứ. Những Tổ phụ chúng ta đã thực sự sống lại. Không giống như sự hiểu biết nông cạn về Kinh thánh của những người Sa-đu-sê đã hiểu, Đức Chúa Trời của sự sống lại thực sự hiện diện trong các sách Ngũ kinh. (Xuất 3:6). Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng là Đức Chúa Trời của ngày mai và chúng ta hãy đồng đi với Ngài vào miền Đất Hứa.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 24-29 Người Sa-đu-sê nghĩ rằng phong tục người em lấy vợ của anh mình nếu anh chết để nối dõi cho gia đình không thể cùng tồn tại với thuyết phục sinh. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su không thể giải thích được tình huống người đàn bà đã lấy bảy đời chồng và cô sẽ trở thành vợ của ai sau sự sống lại. Người Sa-đu-sê nghĩ rằng đây là một câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên họ lại bị khiển trách vì sự không hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của sự sống, xin Ngài giúp con để con biết chắc rằng con là con của Ngài và xin giúp con mỗi ngày sống theo sự dạy dỗ của thập tự giá.

Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su

dongco1Hoithanh.com - Những người lãnh đạo tôn giáo nhìn thấy những việc “quá khích” Chúa Giê-su làm trong đền thờ thì hỏi Ngài bởi quyền phép nào Ngài làm những điều đó. Sau khi bác bẻ tất cả những câu hỏi nhằm vào Ngài, Chúa Giê-su dạy họ dụ ngôn về hai anh em.