Ngày 13 – Nhưng Trước Hết…

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:16-34
key2 Chúa Giê-su giải quyết với vấn đề của cải và lo lắng để dạy về điều mà dân của vương quốc Đức Chúa Trời cần đeo đuổi như là mục đích của cuộc đời họ trong thế gian này.

Ngày 12 – Làm Trong Sự Kín Nhiệm

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:1-15
pray2Sau khi Chúa dạy con người về vương quốc Đức Chúa Trời cách để hướng lên sự sống toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48), Ngài tiếp tục dạy làm cách nào để sự toàn hảo thật được hoàn thiện trong các lĩnh vực làm việc thiện, cầu nguyện và kiêng ăn.

Ngày 11 – Đơn Giản Là Làm Việc Tốt Và Yêu Thương

yeuthuong0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 5:33-48.
Chúa Giê-su nói về sự khác nhau giữa sự công bình của người Pha-ri-si cũng như của những thầy dạy luật so với sự công bình trổi hơn của dân sự nước Trời.

Ngày 10 – Thảo Luận Nhóm Nhỏ

group_recHoithanh.com - Sử dụng bài học thảo luận theo nhóm để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hàng ngày của bạn với Chúa trong tuần qua cùng các thành viên khác trong nhóm và để hiệu quả suy gẫm tăng thêm gấp bội.

Sự Hoàn Thành Luật Pháp

tencommandmentsHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 5:21-32.
Chúa Giê-su, Đấng giảng về “công chính vượt trội” như là sự hoàn thành Luật pháp, tiếp tục đưa ra những ví dụ cụ thể.

Như Muối Và Ánh Sáng

lighthouse_westcott2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm hôm nay:
Ma-thi-ơ 5:13-20. Dân sự của Đức Chúa Trời phải bày tỏ nhân cách họ như muối của thế gian và ảnh hưởng trên mọi người qua đời sống tỏa ra ánh sáng Tin lành.

Người Được Phước

bless0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm hôm nay:
Ma-thi-ơ 5:1-12.
Rất nhiều người đi theo Chúa Giê-su khi công việc quyền năng của Tin lành mở rộng; Chúa Giê-su ban cho họ và các môn đồ Ngài những lời dạy dỗ của thiên đàng.

Hãy Đến Và Theo Ta

thanh kinh hang ngay0HoiThanh.Com - Hôm nay bạn đã gặp Chúa Giê-xu chưa? Ngài phán điều gì với bạn? Hãy dành thời gian ý nghĩa với Chúa Giê-xu thông qua "Thánh Kinh Hàng Ngày" khi bắt đầu mỗi một ngày mới  trong đời sống chúng ta.