Ngày 31 – Sự Đoán Phạt Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời

punishmentlogo-2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:54-64

Đức Chúa Trời nhấn mạnh về sự trừng phạt cuối cùng dành cho Ba-by-lôn. Ngài muốn chúng ta nhận biết rằng mọi kẻ ác đều phải bị trừng phạt.

Ngày 30 – Lời Truyền Đến Cho Ba-by-lôn

lots_wife-2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:45-53
Lời tiên tri về sự huỷ phá Ba-by-lôn kết thúc. Giê-rê-mi đã làm hành động thích hợp để chuyển những lời tiên tri này đến cho Ba-by-lôn một cách chắc chắn.

Ngày 29 – Quan Án Công Bình

judge-2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:33-44
Đức Chúa Trời trừng phạt Ba-by-lôn một cách khắc nghiệt. Đây là hành động công bình vì cớ dân Y-sơ-ra-ên.

Ngày 28 – Ý Muốn Không Thay Đổi Của Đức Chúa Trời

wrath_of_god-2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:20-32
Đức Chúa Trời khẳng định rõ ràng rằng sẽ không còn hy vọng cho Ba-by-lôn. Ba-by-lôn sẽ bị huỷ diệt toàn bộ và hoàn toàn. Dĩ nhiên, điều đó thể hiện rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều như vậy đối với mọi quyền lực ác trong ngày cuối cùng.

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo Muôn Vật

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:11-19

jesus-world-creator-god-2-2Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa hằng sống. Ngài không thể nào bị so sánh với các thần tượng hư không và không có sự sống mà các nước đang thờ lạy.

Ngày 26 – Họ Sẽ Không Bị Bỏ Rơi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:1-10

hanging_gardens_of_babylon-2Hai khía cạnh về ý muốn của Đức Chúa Trời được miêu tả cách đối xứng nhau. Một mặt là việc dấy lên các nước xung quanh chống lại Ba-by-lôn, và mặt khác là sự giải cứu an toàn cho dân sự của Ngài.

Ngày 25 – Đấng Cứu Chuộc Mạnh Sức

binhminh1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 50:33-46

Khi Đức Chúa Trời yêu cầu dân sự của Ngài trình bày về tội lỗi của họ, Ngài cũng báo trả kẻ thù của họ vì cớ chính họ. Không một ai có thể chống nghịch với quyền năng của Đức Chúa Trời.

Ngày 24 – Sự Báo Thù Của Đức Chúa Trời

lighningofgod1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 50:17-32

Mặc dù các nước đế quốc được Đức Chúa Trời dùng làm công cụ đoán phạt, họ cũng bị đoán phạt bởi vì tội lỗi họ nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nhưng bầy chiên lạc mất, là dân Y-sơ-ra-ên thì trở về nơi đồng cỏ.

Ngày 23 – Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 50:1-16

Chương 50 và 51 là những lời tiên tri về sự huỷ phá Ba-by-lôn. Một nước đã được sử dụng như là công cụ của Đức Chúa Trời để trừng phạt dân của Ngài sẽ bị huỷ diệt. Tự do sẽ trở lại với Y-sơ-ra-ên.

Ngày 22 – Đoán Phạt Kê-đa, Hát-so và Ê-lam

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm hôm nay: Giê-rê-mi 49:23-39
Phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay chứa đựng lời tiên tri về các nước ở A-ráp thuộc vùng hoang mạc phía đông của Sy-ria. Kê-đa và Hát-so là dòng dõi của Ích-ma-ên (Sáng thế ký 25:13) và Ê-lam là dòng dõi của Sem.