Ngày 9 – Chúa Của Sự Sống

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 22:23-33
Những người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại đến hỏi Chúa Giê-su và thử Ngài rằng thuyết phục sinh không phù hợp với sự tái hôn.

Ngày 9                        CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Ma-thi-ơ 22:23-33

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
23 Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24 “Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25 Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết mà không có con nên để vợ lại cho em kế. 26 Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27 Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28 Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gã chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31 Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là tổ tiên người Do Thái, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”

33 Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 30 Chúa hứa một cuộc sống dư dật trên thiên đàng. Thiên đàng là nơi không có sự chết, không cưới gả. Trong 5 sách đầu của Cựu ước có rất nhiều chỗ mà giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, là dân sẽ được tẩy sạch nhiều lần, được làm thành; và dân thuộc về Đức Chúa Trời sẽ không chết nhưng có sự sống đời. Sẽ có một mối quan hệ yêu thường mang đến sự kết hiệp trọn vẹn mà những cuộc hôn nhân ở thế gian này không thể so sánh được.

Câu 31, 32 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp là Đức Chúa Trời sống của hiện tại chứ không phải Đức Chúa Trời chết của quá khứ. Những Tổ phụ chúng ta đã thực sự sống lại. Không giống như sự hiểu biết nông cạn về Kinh thánh của những người Sa-đu-sê đã hiểu, Đức Chúa Trời của sự sống lại thực sự hiện diện trong các sách Ngũ kinh. (Xuất 3:6). Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng là Đức Chúa Trời của ngày mai và chúng ta hãy đồng đi với Ngài vào miền Đất Hứa.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 24-29 Người Sa-đu-sê nghĩ rằng phong tục người em lấy vợ của anh mình nếu anh chết để nối dõi cho gia đình không thể cùng tồn tại với thuyết phục sinh. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su không thể giải thích được tình huống người đàn bà đã lấy bảy đời chồng và cô sẽ trở thành vợ của ai sau sự sống lại. Người Sa-đu-sê nghĩ rằng đây là một câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên họ lại bị khiển trách vì sự không hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của sự sống, xin Ngài giúp con để con biết chắc rằng con là con của Ngài và xin giúp con mỗi ngày sống theo sự dạy dỗ của thập tự giá.

Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su

dongco1Hoithanh.com - Những người lãnh đạo tôn giáo nhìn thấy những việc “quá khích” Chúa Giê-su làm trong đền thờ thì hỏi Ngài bởi quyền phép nào Ngài làm những điều đó. Sau khi bác bẻ tất cả những câu hỏi nhằm vào Ngài, Chúa Giê-su dạy họ dụ ngôn về hai anh em.

Ngày 4 – Đền Thờ Cũ Bị Đoán Phạt & Bài Học Về Đức...

bong-lua3HOITHANH.COM - Đền thờ Giê-ru-sa-lem giống như cây vả rậm lá sẽ bị đoán phạt. Để bày tỏ rằng đền thờ mới sẽ khởi sự bên trong Ngài, Chúa Giê-su sử dụng hai ví dụ để giải thích.

Phân đoạn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:12-22

Ngày 1 – Kẻ Đầu Sẽ Nên Cuối

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 20:1-16
thanh kinh hang ngay0
Qua ví dụ về người chủ vườn nho Chúa Jesus giải thích ý tưởng về nước Đức Chúa Trời rằng kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu (19:30).

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Của Sự Cứu Rỗi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: 86:8-17
Tác giả thi thiên nhớ về sự cứu chuộc của Chúa trong quá khứ (câu 11-13) và ông dựa vào tính cách của Đức Chúa Trời (câu 15) để cầu nguyện Chúa cứu ông khỏi kẻ ác (câu 14-17).

Thi thiên 86:8-17

8 Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần;
Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài.
9 Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên,
Sẽ đến quì lạy trước mặt Ngài;
Và tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ;
Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.
11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài,
Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài;
Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài.
12 Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi.
13 Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi,
Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm.
14 Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi;
Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi;
Chúng nó chẳng kính nể Ngài.
15 Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn;
Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín.
16 Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi,
Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa;
Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài.
17 Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa
Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy à hổ thẹn.
Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

 

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 8-10: Chỉ có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, bởi vì Ngài tạo dựng nên mọi thứ (Câu 9) và Ngài cũng cai trị mọi sự. Tôi chỉ thờ phượng Ngài thôi phải không (câu 9)?
Câu 15: Đức Chúa Trời là thành tín. Bởi vậy, Ngài giữ lời hứa về sự cứu rỗi cho tôi và Ngài sẽ dẫn tôi đến với sự cứu rỗi bởi sự thương xót và sự tốt lành của Ngài. Tôi có tin cậy vững vàng vào Đức Chúa Trời hay không?
Câu 15-16: Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót, ân điển, chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín. Tác giả thi thiên cầu nguyện với Đức Chúa Trời dựa theo tính cách của Ngài. Hãy mang đến trước Chúa nan đề của tôi và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài dựa trên sự tin cậy ở nơi tính cách của Ngài.
Câu 17: Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và an ủi tôi. Ngài chỉ cho thấy sự tốt lành của Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi những kẻ gian ác và kiêu căng, thì Đức Chúa Trời chỉ cho dấu chỉ về ơn của Ngài, và Ngài làm hổ thẹn những kẻ ghét bỏ chúng ta (I Sa-mu-ên 24:17). Tôi có dấu chỉ về ân điển nào của Đức Chúa Trời để tôi có thể bày tỏ ra trước những kẻ vô tín không?
Câu 12,13: Người ngay thẳng tôn vinh Chúa bằng sự cảm tạ và ngợi khen với trọn cả tấm lòng bởi sự cứu chuộc mà họ nhận được. Đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa của tôi trong những ngày này là như thế nào?
♣ Cầu nguyện: Con tin cậy nơi Ngài, hỡi Chúa. Con cầu xin Chúa giúp cho nan đề của con.

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 4 tháng 2 – Đầu Và Rốt

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Ma-thi-ơ 19:23-30

Ma-thi-ơ 19:23-30

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
25 Các môn đệ nghe th
ế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”
26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đ
u được cả.”
27 Bấy giờ Phê-rơ lên ti
ếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, thì sẽ được gì?”
28 Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhi
u người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”

TUẦN 4: NGƯI TRỞ NÊN ĐẦU

VÀ NGƯỜI TRỞ NÊN CUỐI

Khác với ‘chàng trai trẻ giàu có’ không thể theo Chúa vì tài sản của mình, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-su.

n Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

1. Chúa Giê-su nói về chàng thanh niên giàu có vì lắm của nên không thể theo Ngài.

1) Chúa Giê-su nhấn mạnh điều gì (câu 23,24)?

2) Các môn đồ phản ứng thế nào về lời Chúa Giê-su? Và họ đã hỏi gì (câu 25)?

3) Chúa Giê-su đã trả lời câu hỏi của các môn đồ như thế nào (câu 26)?

2. Phê-rơ lại không hiểu ý nghĩa sâu sắc trong lời của Chúa Giê-su, và Ngài đã trả lời ông.

1) Phê-rơ lấy căn cứ gì và hỏi Chúa điều gì (câu 27)?

2) Phần thưởng sẽ được trao vào lúc nào (câu 28)?

3) Ngài nói sẽ ban thưởng cho ai (câu 28,29)?

4) Ngài phán sẽ ban phần thưởng nào (câu 28,29)?

5) Lời cuối cùng Chúa Giê-su phán là gì (câu 30)?

n Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ câu chuyện trong đời sống)

1. ‘Người giàu’ không thể lay chuyển ‘thái độ với Đức Chúa Trời’ và bỏ đi tài sản ‘vì cá nhân mình’ quả thực cánh cửa vào Thiên Đàng quá chật với người (19:24). Ngưỡng cửa Thiên Đàng cũng quá cao với những ai định vào đó ‘bởi sự công chính của bản thân’ (5:20). Bởi vậy, Thiên Đàng là của ‘người nghèo tâm linh’ (5:3) bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Trong tôi có ‘ sự nghèo khó của tâm linh và sự mạnh mẽ đến với Chúa’ không? Tôi phong phú về điều gì và nghèo về điều gì?

2. Chúa hứa với các môn đồ dám bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương mà vì ‘ danh của Chúa’ theo lời Ngài sẽ nhận được ‘ tư cách là con cái, cơ nghiệp (đất đai) vĩnh hằng, sự sống đời đời; như lời hứa ban cho Áp-ra-ham “đất đai và con cháu của giao ước” khi ông đã lìa bỏ “quê hương, họ hàng, nhà của Cha” (Sáng 12:1,4) theo lời Chúa từ lúc ban đầu. Là ân phước vinh quang và dư dật đến nỗi không thể so sánh, hay so sánh với “sự từ bỏ (bỏ đi). Chúa nói với tôi phải bỏ đi điều gì trong cuộc sống hiện nay?

3. Nguyên lý và thứ tự của Nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su nhắc đến hoàn toàn khác với thế giới. Không phải sẽ chỉ nhận được bằng những gì từ bỏ, mà “sẽ nhận thêm gấp nhiều lần” (Mác 10:30, gấp trăm lần), ta bỏ đi cái của thế gian và nhận được “thứ của Trời (sự sống), ta là cuối nhưng lại được trở nên đầu. Quả là ‘nguyên lý của ân điển’ vượt quá điều ta tưởng được. Lẽ nào tôi không sắp xếp để quan điểm sống và giá trị, nhịp điệu cuộc sống của mình được phù hợp với thứ tự của ân điển này?

n Tóm tắt:

Thiên Đàng là đất nước đầy dẫy ý chí hướng về Chúa và sự nghèo khó trong tâm linh. Nếu chúng ta vẫn đang gom tài sản và coi đó là của mình, hay trong bản thân chúng ta còn những cái ‘của tôi’ có thể thấy rõ, chúng ta là những người không có mối liên quan nào đến Thiên Đàng cả. Con cái của Đức Chúa Trời là những người biết đáp lại lời kêu gọi ân điển của Chúa và coi đường lối Ngài như sinh mạng và chính Chúa như cơ nghiệp của mình.

Cùng nhau cầu nguyện

Cầu xin Chúa cho con sống biết coi ‘Đức Chúa Trời và Nước của Ngài’ là cơ nghiệp cuộc đời con, không màng đến những tài sản của thế gian và chính thế gian nữa.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Khác với ‘chàng trai trẻ giàu có’ không thể theo Chúa vì tài sản của mình, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-su.

Ngày 27 – Trong Ngày Khốn Cùng Của Tôi

dongco1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: 86: 1-7
Phân đoạn Thi thiên này là phân đoạn Thi thiên duy nhất của Đa-vít trong vòng sách thứ ba  của sách Thi thiên (Chương 73-89). Tác giả Thi thiên cầu xin ân điển của Chúa cho những ngày khốn cùng của ông.

Ngày 26 – Đường Đến Sự Cứu Rỗi

prayer0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Thi Thiên 85:1-13

Thi Thiên này được viết sau khi dân Y-sơ-ra-ên quay trở về từ Ba-by-lôn. Trong thời gian khó khăn, họ nhớ lại ân điển của Chúa, người đã cứu dân Y-sơ-ra-ên trườc đây, và tìm kiếm vương quốc của sự công bình và sự bình an trong tương lai.

Ngày 25 – Vương Quốc Của Sự Thay Đổi Hoàn Toàn

vuongquocHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 19:23-30
Chúa Giê-su giới thiệu về trật tự mới trong vương quốc thiên đàng, nơi mà nhiều người ở đầu sẽ trở nên sau cùng, và nhiều người ở cuối sẽ trở nên đầu. Ngài giải thích điều này cho các môn đồ là những người đang thắc mắc về sự thách thức của Chúa đối với người trai trẻ.

Ngày 24 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 19:13-22
jesus with children Khi Chúa Giê-su thấy những đứa trẻ nhỏ và những người yếu đuối ở trong xã hội, họ là những người cần được quan tâm, và người trẻ tuổi giàu là người có đặc quyền và quyền, thì Chúa dạy họ về các điều kiện đúng đắn để vào được vương quốc nước thiên đàng.