Ngày 15 – Cất Đi Tội Lỗi Của Nhiều Người

Hoithanh.com - Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người bằng cách dâng chính mình Ngài làm sinh tế, một ngày sẽ quay trở lại với những người khao khát sự tha thứ của Ngài.


Kính Sợ Chúa – Phần 10: Những sự hiểu biết sai lầm về sự...

Ê-sai 29:13 có chép : "Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta,...

Ngày 18 – Kết Quả Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

Hoithanh.com - Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, tột đỉnh của sự đau khổ và sứ mạng của Ngài, Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Ngày 06 – Chúng Ta Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại

Hoithanh.com - Phân đoạn công bố Đấng Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, không giống các thầy tế lễ thượng phẩm của Y-sơ-ra-ên.

Ngày 15 – Vào Những Ngày Đó, Y-Sơ-Ra-Ên Chưa Có Vua

Các con trai của Y-sơ-ra-ên bắt những nữ đồng trinh vùng Ga-la-át để tránh sự tuyệt chủng của bộ tộc Bên-gia-min, nhưng số những...

Ngày 1 – Kẻ Đầu Sẽ Nên Cuối

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 20:1-16. Qua ví dụ về người chủ vườn nho Chúa Jesus giải thích ý tưởng về nước Đức Chúa Trời rằng kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu (19:30).

Ngày 7 – Kết Cục Dành Cho A-bia-tha và Giô-áp

follow_god_7.9Sa-lô-môn tước quyền thầy tế lễ A-bia-tha vì tội đồng loã với A-đô-ni-gia và ra lệnh xử tử Giô-áp vì đã giết những người vô tội.

Ngày 16 – Sự Chết Của Một Người Cho Dân Tộc

Dù rằng lời nhận xét của thầy tế lễ thượng phẩm về một dân tộc được cứu nhờ sự chết của một người là...

Ngày 10 – Chúa Đã Ban Cho Và Chúa Lại Lấy Đi

Hoithanh.com - Tai họa lớn đổ ập xuống Gióp vì sự cho phép của Đức Chúa Trời đã đưa ra cho Sa-tan để thử thách ông. Nhưng Gióp đã chiến thắng thử thách đầu tiên bằng cách ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ngày 24 – Lại Đánh Mất Sự Hòa Bình

Sau A-bi-mê-léc, Tô-la và Giai-rơ trở thành Các Thẩm Phán cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên được hưởng hòa bình dưới sự cai trị của...