Leaderboard Ad

Quan Điểm Kinh Thánh Về Hôn Nhân Đồng Tính

0

Câu gốc:

“Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng”. RÔ-MA 1:28

Kế hoạch của ĐCT cho việc hôn nhân

SÁNG-THẾ KÝ 1:27-28   “…Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng…”

Tôi xin hỏi, có cặp hôn nhân đồng tính nào sinh con dược không? Vậy thì rõ ràng họ đã đi ngược lại ý ĐCT rồi. Nên đó là cái tội.

Hôn nhân theo ý Đức Chúa Trời là sự kết hợp giữa 1 người nam và 1 người nữ.

SÁNG-THẾ KÝ 2: 22-24: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt”.

Cựu ước nói gì về đồng tính luyến ái?  

LÊ-VI KÝ  18:22: “Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm”.

Video bài giảng chủ đề “Hôn Nhân Đồng Tính” của Mục sư Lê Tự Cam:

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: