Leaderboard Ad

Chúa Giêxu – Con Đường Duy Nhất

0

Giăng 3:16 – “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Theo Ha Le

Bình Luận: