Leaderboard Ad

Bạn Có Đem Ánh Sáng Đến Những Nơi Tối Tăm?

0

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-15 “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.”

CulminationFIlms

Bình Luận: