Leaderboard Ad

World Council of Churches US Office

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 475 Riverside Dr. R 915, New York
Hệ phái: World Council of Churches US Office
Tỉnh/Bang: NY 10015
Quốc gia: USA
Fax: (212) 870-3260, (212) 870-2528
Ghi chú:

Rt. De Ferney 150;  Geneva. Switzerland

Ông mục sư:Samuel  Kobia, Gen. Secretary