Leaderboard Ad

VIETNAMESE FELLOWSHIP OF THE ASSEMBLIES OF GOD

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 14642 Bushard St., Westminster
Hệ phái: VIETNAMESE FELLOWSHIP OF THE ASSEMBLIES OF GOD
Tỉnh/Bang: CA 92683
Quốc gia: USA
Mục sư: Cao Hũu Trí
SĐT văn phòng: (714) 657-9726
Ghi chú:

 

Mục sư: Cao Hũu Trí - Chủ tịch (714) 657-9726

Mục sư: Mã Phúc Tuấn - Phó Chủ tịch  714 775-3352

Mục sư: Nguyễn Ngọc Sương - Thư ký/Thủ Quỷ  (228) 273-1309