Leaderboard Ad

Thông Công Tin Lành Việt Nam

0
Bình Luận:
Hệ phái: Viet Nam Evangelical Fellowship-VEF
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  

MS Hồ Tấn KhoaChủ Tịch ( Trưởng lão  ) - 091 390 5035

MS Lâm Hữu ĐứcPhó Chủ Tịch thứ I (Giám Lý VN) - 090 947 7678

MS Phạm Đình Nhẫn  Phó Chủ tịch thứ II ( Liên Hiệp Truyền Giáo) -

090 395 3269  

MS Nguyễn Hữu Hiếu  Thư ký (Canaan Độc Lập)- 091 392 9437  

MS Dương Thành Lâm  Thủ quỹ (Phúc Âm Ngũ Tuần) - 091373 0910

MS Dương Quang Vinh  Ủy  Viên (Agape) - 090 363 0621

MS Nguyễn Tấn Bình  Ủy  Viên ( Báp-tít) - 091 846 0825