Leaderboard Ad

Saint Anselm Episcopal Parish

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 13091 Galway St.
Hệ phái: ECUSA
Mã bưu điện: 92844
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: www.saintanselmgg.org
Mục sư: The Rev. Wilfredo Benitez
SĐT văn phòng: (714) 537-0604
Fax: (714) 537-7606
Mobilephone: (714) 319-1947
Hệ phái: ECUSA
Ghi chú:

 (714) 537-0624 Rector

Worship 11:15 AM The Rev. Nguyen Minh Hanh, Assoc. Rector