Leaderboard Ad

Pastor Huynh Tan Tai

0
Bình Luận:
Tên: Tai Pastor Huynh Tan
Địa chỉ: 2530 Malo. Brossard,
Mã bưu điện: J4Y 1B2
Tỉnh/Bang: Quebec
Quốc gia: Canada
Email: tthuynh@videotron.ca
Homephone: (450) 656-5947
Hội thánh: Eglise Vietnamienne de l’Alliance de la Monteregie
Chức vụ: Asst. Pstor
Ghi chú: 2000, chemin St-Jean, La Prairie, Quebec,  J5R 3X8