Leaderboard Ad

Nữ Mục Sư Trần Thị Đông

0
Bình Luận:
Tên: Đông Nữ Mục Sư Trần Thị
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, Ba Tơ
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.2212 003
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Kiêm Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: