Leaderboard Ad

Nữ Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Thị Thu Lưu

0
Bình Luận:
Tên: Lưu Nữ Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Ba Động, Ba Tơ
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3891 262
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: