Leaderboard Ad

Nữ Mục Sư Nguyễn Thị Hạnh

0
Bình Luận:
Tên: Hạnh Nữ Mục Sư Nguyễn Thị
Địa chỉ: Đa Me, Đức Trọng
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: