Leaderboard Ad

Nữ Mục Sư Nguyễn Thị Bạch Yến

0
Bình Luận:
Tên: Yến Nữ Mục Sư Nguyễn Thị Bạch
Địa chỉ: Hoài Hảo
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Định
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 056.3863 053
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: