Leaderboard Ad

Mục Sư Y.Nã. BHôk (MaTeo)

0
Bình Luận:
Tên: BHôk (MaTeo) Y.Nã.
Địa chỉ: Laêk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: