Leaderboard Ad

Mục Sư Y Manh

0
Bình Luận:
Tên: Manh Y
Địa chỉ: Kon Gang, Đăk Đoa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 059.2218 661
Mobilephone: 0122 2451762
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung
Ghi chú: